NCS Recursos Humanos – Gestió laboral

NCS Recursos Humanos: Aquesta aplicació està enfocada per a una exhaustiva gestió d’un dels recursos més importants de l’empresa, els treballadors.

Director Gestión de RRHH permet definir torns d’una forma flexible i descentralitzada. En aquest sentit, és important destacar la possibilitat d’establir per a un mateix treballador, tants convenis especials com siguin necessaris per canvis o rotacions de la seva jornada laboral.

Dins del procés de creació de les jornades laborals, el Calendari és una peça clau, ja que incorpora el conjunt de totes elles al llarg de l’any, generant informació sobre hores totals i desviacions amb el conveni de la forma automàtica.

Les hores d’entrada i sortida de l’empresa es poden teclejar directament en pantalla, o introduir-se a través de la targeta d’identitat que Director Gestió Recursos Humans elabora a cada treballador. Podent també capturar-les de qualsevol terminal de presència.

A més a més de la presència en el lloc de treball, el control de les absències es realitza de forma minuciosa, coneixent-se els motius i incidències que les provoquen durant la jornada laboral. Les absències injustificades es processen de forma automàtica. Les hores extres també són objecte d’un complert examen i seguiment, podent tarifar-les amb preu fix o segons les diferents franges horàries en que puguin portar-se a terme.

Amb independència de la realitat, el programa permet projectar el control de presència a la data que es desitgi, podent conèixer així la situació laboral que es donaria en el període contemplat. Tots els processos a Director Gestió de Recursos Humans son automàtics i en temps real, calculant-se a cada moment l’informe que es sol·liciti.

Els informes del control de presència són parametritzables per l’usuari, podent consultar o imprimir qualsevol dada relativa a la presència horària o per dates, justificacions d’absències, absències detallades per motius, calendaris de jornades segons convenis, calendaris i càlcul d’hores extres, classificacions ABC, anàlisis comparatius, etc.

En forma gràfica també facilita interessants informes sobre l’evolució de magnituds tals com hores de jornada, presència, absència, hores extres, o bé, hores totals remunerades.

Igualment en formes gràfiques, l’usuari pot comprovar l’evolució de les jornades d’un determinat treballador, coneixent amb un simple “cop de vista”, les diferents circumstàncies que s’han donat durant les mateixes (endarreriments a l’entrada, sortides per absències, presència i hores extres).

Els informes basats en dades històriques són necessaris per a la presa de decisions, però cada vegada més, s’imposa la necessitat de “saber que passa avui” i inclòs “saber que passa a casa moment”. Per aquest motiu, Director Gestió de Recursos Humans es converteix en un sistema d’extraordinari valor per a la gestió diària del personal, transformant-se en un dels seus més efectius col·laboradors. Per a això compta amb indicadors immediats.

Amb els indicadors immediats, la direcció de l’empresa pot saber a cada instant i de forma interactiva la situació que està desenvolupant cada treballador, veient des de la pantalla del seu equip com evolucionen les feines. Aquesta forma d’actuar permet gestionar el “dia a dia”, coneixent el que passa a cada moment. Sense tenir que esperar a que arribi demà per saber el que ha passat avui.

Quan es vol aprofundir sobre un treballador concret, l’aplicació li ofereix la possibilitat de realitzar una complerta revisió o radiografia sobre tots els aspectes relatius al control de presència, gestió diària i determinació de costos.

Director Gestió de Recursos Humans periodifica els Sous i Salaris de cada mes, ajustant la retribució meritada a les hores de jornada laboral, obtenint així els assentaments mensuals sobre pagaments anticipats i diferits que s’han de registrar a la comptabilitat financera.

Coneix NCS Software

NCS neix el 1981 des de la visió d'una assessoria fiscal i laboral d'empreses, que actualment continuem gestionant amb l'objectiu primordial de ser sempre molt conscients de les necessitats quotidianes d'aquests despatxos assessors, en el servei professional que presten als clients-pimes.

Calendari de webinarsInscriu-te