NCS Comptabilitat és la nova aplicació

NCS Comptabilitat és una nova aplicació que es desenvolupa amb una moderna eina de programació sobre una base de dades SQL Server de Microsoft el que confereix a l’aplicació potència, seguretat i escalabilitat sobre el tractament de les dades introduïdes, amb aquesta aplicació NCS ofereix la potència d’un ERP professional pel cost d’una aplicació per a una PIME.

 

La seva integració amb l’Entorn Assessories permet el control dels aspectes comptable, fiscal i laboral de les empreses, així com la integració amb la base de dades de tercers d’aquestes aplicacions, el que ens permet utilitzar les dades de qualsevol compte donada d’alta en una altra empresa, en gestió de llibres o una declaració informativa. L’aplicació permet múltiples configuracions que ens permet adaptar la introducció de dades a les característiques de cada empresa en funció dels seus requisits fiscals. Podrà tenir un exhaustiu control de tots els aspectes fiscals de la seva comptabilitat, IVA, IRPF, Declaració informativa d’operacions en llibres registre, declaració anual d’operacions amb terceres persones, operacions en metàl·lic, pagaments fraccionats de persones físiques … I tot això integrat amb les aplicacions de NCS fiscal i laboral. Els diferents mòduls són de fàcil maneig , parametritzables segons les necessitats de l’usuari, intuïtius en l’ús de les seves opcions i amb un elevat rendiment en qualsevol tipus de PC.

 

PRESTACIONS GENERALS

Integra l’arxiu documental i la comptabilització automàtica de les factures mitjançant el seu enllaç amb NCS Scan. En la seva versió per a despatxos professionals enllaça amb la base de dades jurídica NCS Assessor Universal, accedint a la legislació sensible a l’opció en què estem treballant. Director. Net és, multitasca multiexercici i multiempresa que permet visualitzar simultàniament diversos exercicis, diverses empreses o una combinació de les dues possibilitats, a més els extractes comptables i alguns informes exploten aquesta característica per donar informació que abasta diversos exercicis. L’aplicació utilitza per a la gestió d’informes Cristal Reports el que permet una total integració amb Excel, Word i generar qualsevol informe en format Pdf. Des de la pantalla del diari d’apunts podem fer gairebé tot el treball comptable:

 • Introduir, consultar i modificar els assentaments tant en la introducció lliure com en les plantilles d’assentaments predefinits.
 • Donar d’alta les comptes, consultar i modificar les seves dades.

NCS Comptabilitat

  • Consultar els extractes tant del compte en ús, com de qualsevol altra. – Consultar i visualitzar els assentaments per nombre de assentament, per dates o per documents. -Control de punteig dels apunts, a més d’incloure el mateix en els extractes. -Obtenir qualsevol informe de l’aplicació. – Mostra els documents escanejats i processats des de NCS Scan. – Accedir a una consulta general que ens permet tots els filtres incloent la selecció per imports.

  Al diari podrem disposar si així està configurat, informació de cada línia d’apunts:

   • Explotacions per al control de la comptabilitat analítica.
   • Conceptes predefinits per als assentaments.
   • Data del assentament, data expedició i la data d’operació per a la confecció del model 340.
   • Document origen per les factures d’abonament.
   • Tipus d’operació per a la correcta confecció de la memòria.
   • Tipus d’operació d’IVA.
   • Clau de retenció per a les anotacions que els correspongui.
   • Tipus de cobrament / pagament per al control de les operacions en metàl·lic.

  Totes aquestes opcions poden ser configurades segons el tipus d’empresa per simplificar la introducció dels apunts.

  • Podeu introduir apunts utilitzant diferents sèries per controlar diferents criteris de valoració per a l’immobilitzat o altres necessitats, generant-se de forma simultània dues comptabilitats.
  • Té la possibilitat d’efectuar automàticament els assentaments amb IVA i amb retencions d’IRPF.
  • Permet canviar el codi d’un compte per una altra inexistent, transformant automàticament tots els apunts introduïts amb aquest codi.
  • El assentament relatiu a l’Impost de Societats i la seva liquidació s’obté de forma automàtica.
  • Té predefinits els comptes del Pla General Comptable, amb les masses patrimonials i els seus epígrafs dels comptes anuals, permetent la modificació d’aquest per l’usuari adaptant-lo a les necessitats de cada empresa.

  Per al control de la comptabilitat analítica es poden controlar explotacions parcials, alhora que es pot parametritzar un criteri de selecció en la introducció dels apunts per a l’obtenció dels informes de comptabilitat. El programa obté automàticament els models normal i abreujat dels Comptes Anuals permetent la impressió de les mateixes en el format en paper en blanc del Registre Mercantil o bé la generació del suport magnètic.

  També podrà generar un suport magnètic per a la legalització dels llibres obligatoris. També podrà generar la presentació telemàtica dels llibres obligatoris de manera individual o agrupada, evitant la impressió dels mateixos en paper.

  La confecció de la Memòria adaptada a l’ordre de 8 d’octubre de 2001 (Normal o Abreujada) és totalment automàtica a partir dels apunts del diari i d’acord amb els apartats definits en la Llei Es pot seleccionar el llistat dels quadres de la Memòria amb detall o només en l’àmbit de comptes de major i d’epígrafs, podent a més llistar directament la mateixa o exportar-la a Word per modificar-la amb un processador de textos per l’usuari. Amortitzacions La Gestió d’Amortitzacions posseeix una fitxa completa per a cada element de l’immobilitzat a partir de la qual calcularà amb els percentatges establerts les dotacions de les quotes de l’exercici. A més podem modificar o introduir manualment qualsevol quota i mantenir un històric de cada element. L’aplicació genera totes les quotes simultàniament en l’opció de càlcul que pot utilitzar dos percentatges diferents el fiscal o el de mercat que l’empresa estableixi.

  Permet generar els assentaments de les quotes de l’exercici per incorporar-los al Diari d’Apunts. Llistat d’etiquetes de les fitxes d’immobilitzat. Llistades fitxes dels elements amb les seves quotes, de les quotes d’un període i esborrany dels assentaments comptables.

  REQUISITS MÍNIMS

  Característiques mínimes recomanades per al correcte funcionament del programari Director en servidors:

  • Ordenador/Procesador: Pentium III a 500 MHz o superior.
  • RAM: Mínim 512Mb, recomanat 1Gb o més.
  • Sistema Operatiu:
  • SP1 de Windows Server 2003, Enterprise o Datacenter Edition.
  • SP1 de Windows Small Business Server 2003 Standard o Premium Edition  
  • SP2 de Windows XP Professional, Home, Tablet o Mitjana Edition.
  • SP4 de Windows 2000 Professional, Server, Advanced i / o Data Center Edition.
  • Virtual PC o Virtual Server
  • Windows Vista, Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate.
  • Navegador: Service Pack 1 (SP1) de Microsoft Internet Explorer 6.0 o posterior.
  • Resolució mínima: 1024×768.

  Característiques mínimes recomanades per al correcte funcionament
  del software Comptabilitat en clients:

  • Ordenador/Procesador: Pentium III a 500 MHz o superior.
  • RAM: Mínim 512Mb, recomanat 1Gb o més.
  • Sistema operatiu: Windows 98 SE o superior.

  GARANTIA DE QUALITAT

  Per fer realitat el compromís de qualitat de NCS amb els seus clients, posem a disposició del mercat les nostres dues garanties bàsiques:

  Garantia de qualitat de producte

  NCS permet al client utilitzar gratuïtament el seu producte abans de la seva adquisició en ferm.

  Garantia de qualitat de servei

  NCS permet als seus clients accedir sense inversió a la seva solució tecnològica, mitjançant la cessió del producte per quota mensual, sense pagaments inicials ni compromisos de permanència que excedeixin d’un mes.

  Coneix NCS Software

  NCS neix el 1981 des de la visió d'una assessoria fiscal i laboral d'empreses, que actualment continuem gestionant amb l'objectiu primordial de ser sempre molt conscients de les necessitats quotidianes d'aquests despatxos assessors, en el servei professional que presten als clients-pimes.

  Calendari de webinarsInscriu-te