Llei de prevenció del blanqueig de capitals

Nou reglament de la Llei 10 /2010 de prevenció del blanqueig de capitals (Reial decret 304/2014 de 05 de Maig) ISC Ja s’ha publicat el nou Reglament de desenvolupament de la Llei de prevenció de  Blanqueig de Capitals.

A manera de resum explicarem quines són les principals obligacions que imposa als subjectes obligats (assessors fiscals, comptables i un llarg etcètera) dividint-los en dos sectors principals: despatxos amb menys de 10 empleats i despatxos amb més de 10 empleats.

Despatxos amb menys de 10 empleats:

 • Relacions de Negoci: És obligatori registrar per escrit totes les relacions de negoci i operacions que es realitzin amb els clients.
 • Manual de Prevenció: Hi ha d’haver un manual que contingui els procediments d’actuació, sense haver d’estar aprovat per escrit per l’òrgan d’administració.
 • Representant davant el SEPBLAC: És obligatori nomenar un representant davant el SEPBLAC (Servei Executiu de la Comissió).
 • Pla de formació: És obligatori que el representant davant el SEPBLAC rebi formació externa adient.
 • Seguiment periòdic de les relacions de negoci: És obligatori realitzar un seguiment periòdic (almenys anual) de les relacions de negoci i operacions efectuades.
 • Conservació de documents: És obligatori conservar els documents físics i registres de les relacions de negoci.
 • Protecció de dades: És obligatori aplicar la LOPD als fitxers relatius al Blanqueig de Capitals.
 • Càrrecs públics: És obligatori realitzar mesures reforçades als càrrecs públics de les relacions de negoci.

Despatxos amb més de 10 empleats:

 • Relacions de Negoci: És obligatori registrar per escrit totes les relacions de negoci i operacions que es realitzin amb els clients.
 • Manual de Prevenció: És obligatori confeccionar un manual de prevenció on apareguin totes les polítiques i procediments aprovats per escrit i es detallin tots els aspectes relacionats en l’article 33.
 • Representant davant el SEPBLAC: És obligatori nomenar un representant davant el SEPBLAC (Servei Executiu de la Comissió).
 • Pla de formació: És obligatori que el subjecte obligat aprovi un pla de formació anual per a tots els empleats, segons el grau de responsabilitat dels receptors.
 • Òrgan de Control Intern: És obligatòria la constitució d’un òrgan de control intern quan es donin en el subjecte obligat les circumstàncies establertes en l’article 35 del Reial decret.
 • Examen per expert extern: És obligatori realitzar un examen per expert extern anual.
 • Conservació de documents: És obligatori conservar la documentació obtinguda en aplicar les mesures de diligència deguda així com l’emmagatzematge en suports òptics, magnètics o electrònics.
 • Procediment d’autoavaluació: És obligatori documentar un procediment on s’analitzi i avaluï l’activitat del subjecte obligat, per tal de conèixer els riscos de blanqueig de capitals que poden generar els serveis prestats als clients.
 • Protecció de dades: ÉS obligatori aplicar la LOPD als fitxers relatius al Blanqueig de Capitals.
 • Càrrecs públics: És obligatori realitzar mesures reforçades de diligència deguda quan algun intervinent en la relació i negoci o operació és un càrrec públic, familiar o acostat, o bé hagi tingut durant els dos últims anys aquesta condició.

Coneix NCS Software

NCS neix el 1981 des de la visió d'una assessoria fiscal i laboral d'empreses, que actualment continuem gestionant amb l'objectiu primordial de ser sempre molt conscients de les necessitats quotidianes d'aquests despatxos assessors, en el servei professional que presten als clients-pimes.

Calendari de webinarsInscriu-te